อาคารหอสมุดกลาง (B6) มหามงกุฎราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม
อาคารกองฟิสิกส์ จ.นครนายก
อาคารหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ประตูน้ำ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ จ.นครนายก
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ขนาด 8 ชั้น ม.รามคำแหง หัวหมาก กทม.
อาคารสวนงู สถานเสาวภา ร.พ จุฬาฯ
อาคารสำนักกีฬา (Sport Complex) ม.รามคำแหง หัวหมาก
อาคาร Sport Complex บริษัท ทีโอที จำกัด
อาคารคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
อาคารศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ บริษัท ทีโอ ที จำกัด
องค์การโทรศัพท์ อาคารที่ทำการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
องค์การโทรศัพท์ อาคารโรงอาหาร งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
อาคาร 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การโทรศัพท์ อาคารคลังพัสดุ 4 ชั้น จ.อุดรธานี
อาคารพักอาศัย 21 ชั้น ข้าวโพด รามคำแหง 41 กรุงเทพฯ